سەيسەنبى, 11 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2013 قاراشا

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:58

الاش وقىعاندارى

اباي-اقپارات 2114

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:56

تابىلدى دوسىموۆ. «اتىراۋدىڭ الابىنىڭ ءبارى ەستە...»

اباي-اقپارات 6034

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:54

«باراحولكا» – الەۋمەتتiك جارىلىستىڭ جاڭا وشاعى

اباي-اقپارات 1278

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:45

جاعا ۇستاتار جات قىلىق…

اباي-اقپارات 1984