دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2013 قاراشا

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:58

الاش وقىعاندارى

اباي-اقپارات 2184

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:56

تابىلدى دوسىموۆ. «اتىراۋدىڭ الابىنىڭ ءبارى ەستە...»

اباي-اقپارات 6305

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:54

«باراحولكا» – الەۋمەتتiك جارىلىستىڭ جاڭا وشاعى

اباي-اقپارات 1307

22 قاراشا, 2013 ساعات 04:45

جاعا ۇستاتار جات قىلىق…

اباي-اقپارات 2054