جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6848. قايتىس بولعاندار — 52

2013 قىركۇيەك

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:16

ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا

اباي-اقپارات 1535

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:06

ءان الەمىنە سىلكىنىس اكەلگەن الامان

اباي-اقپارات 1585

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

«ماعجان» قايتا ورالدى

اباي-اقپارات 1727

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:45

اكىم سايلاۋ: شۋدان شۋ شىعىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2089