بەيسەنبى, 3 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133887. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 تامىز

19 تامىز, 2013 ساعات 12:44

قازاقستان ەكسپورتىن كىم شەكتەپ وتىر؟

اباي-اقپارات 1842

19 تامىز, 2013 ساعات 12:39

قازاقستان قاشانعى ورىستىڭ تىلىندە سويلەيدى؟!

اباي-اقپارات 1800

19 تامىز, 2013 ساعات 12:29

“قىتايدىڭ ءتورi – اتاڭنىڭ كورi!”

اباي-اقپارات 1988

19 تامىز, 2013 ساعات 12:27

ءامىرجان قوسانوۆ. مۇرا جانە مۇراگەرلiك

اباي-اقپارات 2178

19 تامىز, 2013 ساعات 12:16

قازاقتار كوپ دەمالاتىن 7 مەملەكەت انىقتالدى

اباي-اقپارات 2162

19 تامىز, 2013 ساعات 11:11

الەكساندر لۋكاشەنكو: كەدەندىك وداق كەرى كەتىپ بارادى...

اباي-اقپارات 1859

19 تامىز, 2013 ساعات 10:29

نە جازدىم ساعان؟!.

اباي-اقپارات 2057