جەكسەنبى, 26 ماۋسىم 2022

2013 ماۋسىم

17 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:02

شىعىس تۇركىستاندا قانشا قازاق بار؟

اباي-اقپارات 2389

17 ماۋسىم, 2013 ساعات 20:31

حانكەلدى ءابجانوۆ. تاريح تەلەارناسى اشىلسا…

اباي-اقپارات 2378

17 ماۋسىم, 2013 ساعات 20:27

«چينوۆنيكتىڭ ءولىمى»

اباي-اقپارات 2122

17 ماۋسىم, 2013 ساعات 20:12

«ۇرانىم –الاش!»

اباي-اقپارات 2051

17 ماۋسىم, 2013 ساعات 20:07

امانگەلدى كەڭشىلىكۇلى. كەنتاۆردىڭ تاعدىرى

اباي-اقپارات 2126

17 ماۋسىم, 2013 ساعات 17:04

وسكەمەندە مال دارىگەرلەرى جاياۋ جۇرمەيدى

اباي-اقپارات 1936