بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2013 مامىر

24 مامىر, 2013 ساعات 08:33

قازاق

اباي-اقپارات 1801

24 مامىر, 2013 ساعات 07:29

بالبالدارىڭ قايتا ورالۋى

اباي-اقپارات 1637

24 مامىر, 2013 ساعات 06:38

عاليا قايداۋىلقىزى. «63»-تەردى ويلاعاندا...

اباي-اقپارات 2283

24 مامىر, 2013 ساعات 06:06

جولتاي المەشۇلى. «پەرىشتە» ەركەك

اباي-اقپارات 2712

24 مامىر, 2013 ساعات 05:54

تۇرسىنباي ءداۋىتۇلى. تاڭجارىقتانۋدىڭ جولى

اباي-اقپارات 2694