دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

2013 مامىر

28 مامىر, 2013 ساعات 05:09

قۇرمانعالي داركەنوۆ. «تورعاي ءىسى»

اباي-اقپارات 3023

28 مامىر, 2013 ساعات 03:22

ەربول بەيىلحان. كەيبىر باستار قۇدايىنا سىيىنباي...

اباي-اقپارات 2238

27 مامىر, 2013 ساعات 14:55

قولدان جاسالعان قيانات

اباي-اقپارات 2001

27 مامىر, 2013 ساعات 14:07

«...تiرلiكتە قاشقان قادiرiڭ، ولگەندە عانا بiلiنەر...»

اباي-اقپارات 2461

27 مامىر, 2013 ساعات 14:05

ەركە قىزدارىمىز نەگە ەرتە بويجەتىپ ءجۇر؟

اباي-اقپارات 1915

27 مامىر, 2013 ساعات 13:43

جاسىراتىنى جوق - راسۋل جۇمالىمەن (2-ءبولىم)

اباي-اقپارات 1641