جۇما, 15 قاڭتار 2021

2013 مامىر

5 مامىر, 2013 ساعات 21:25

ءشارىپحان قايسار. مارچەنكو تاعى بىلىقتىرماقشى

اباي-اقپارات 1692

5 مامىر, 2013 ساعات 21:18

مىنگەسكەن مەرەكەلەر...

اباي-اقپارات 1555

5 مامىر, 2013 ساعات 20:46

قاناعات مۇستافين. اتام وتىز ەكى جاستا عانا بولاتىن...

اباي-اقپارات 1984

5 مامىر, 2013 ساعات 20:10

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3831

3 مامىر, 2013 ساعات 07:02

بايقاۋعا قاتىس، باق سىنا!

اباي-اقپارات 1738