سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021

2013 مامىر

7 مامىر, 2013 ساعات 09:27

قۇديار ءبىلال. كۆانتتىق مەحانيكا جانە ءدىني تانىم

اباي-اقپارات 2493

7 مامىر, 2013 ساعات 08:59

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 9195

7 مامىر, 2013 ساعات 08:44

ازاتتىق تۋىن العاش كوتەرگەن ارداقتى تۇلعا (باسى)

اباي-اقپارات 6277

6 مامىر, 2013 ساعات 13:27

ناعاشىبەك قاپالبەكۇلى. توتەنشە تاپسىرما

اباي-اقپارات 1948