سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 ناۋرىز

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:26

قازپوشتا LAZIMA SUE

اباي-اقپارات 1299

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:23

“ورتالىق ازيانى بولشەكتەيتiن ۋاقىت جەتتi”

اباي-اقپارات 1181

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:17

حالىقپەن ساناسۋدى تالاپ ەتەمiز!

اباي-اقپارات 1574

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:14

«قۇيىرشىق» پەن «كۋنگ-فۋ پاندا» «تۋىسقان» با؟

اباي-اقپارات 2474

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:13

سانمەن قاتار ساپانىڭ دا ورنى ەرەكشە

اباي-اقپارات 1585

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:03

داۋىلپاز داۋىس يەسى

اباي-اقپارات 1958