جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2013 ناۋرىز

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:02

قۋانىش جيەنباي. ۋ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1644

20 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:29

قازاقتار ادام ەكەن...

اباي-اقپارات 1607

20 ناۋرىز, 2013 ساعات 03:46

تۇمانباي مولداعاليەۆ. باقىتتى بول، قازاعىم

اباي-اقپارات 6477

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 13:21

ەسكىرگەن الماتى ەسكەرىلمەگەن ناۋرىز (ۆيدەو)

اباي-اقپارات 1578

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:49

پارك 28-مي فانتوموۆ

اباي-اقپارات 2151