جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699

2013 ناۋرىز

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:02

قۋانىش جيەنباي. ۋ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1587

20 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:29

قازاقتار ادام ەكەن...

اباي-اقپارات 1491

20 ناۋرىز, 2013 ساعات 03:46

تۇمانباي مولداعاليەۆ. باقىتتى بول، قازاعىم

اباي-اقپارات 6130

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 13:21

ەسكىرگەن الماتى ەسكەرىلمەگەن ناۋرىز (ۆيدەو)

اباي-اقپارات 1503

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:49

پارك 28-مي فانتوموۆ

اباي-اقپارات 2041