جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 ناۋرىز

23 ناۋرىز, 2013 ساعات 16:56

ەسەنعالي راۋشانوۆ. مەنىڭ درامام

اباي-اقپارات 4220

23 ناۋرىز, 2013 ساعات 16:20

ورالحان بوكەي. مەزگىل اۋەندەرى

اباي-اقپارات 2987

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:04

سەرىك ەرعالي. ۇلىس پا، ۇلى ءىس پە؟

اباي-اقپارات 1848

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:53

قانات بالقىبەك. قازاققا قازاقشا الىپپە قاجەت

اباي-اقپارات 2992

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:04

ديدار امانتاي. اتىڭنان اينالايىن، قارقارالى

اباي-اقپارات 1686

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:03

وپپوزيتسيا: ءبولىپ ال دا، بيلەي بەر!

اباي-اقپارات 2173