جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6696. قايتىس بولعاندار — 52

2013 ناۋرىز

31 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:17

اينا

اباي-اقپارات 2604

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:22

تىلگە تۇساۋ تۇسكەندە

اباي-اقپارات 3477

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:15

قوقىسقا كومىلگەن قازاق دالاسى

اباي-اقپارات 3341

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:14

مۇنداي سپەكتاكلگە قاتىسقىم كەلمەيدى»

اباي-اقپارات 2604

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:08

«لاتىن الiپبيiنە مەملەكەتتiك تiل عانا كوشەدi»

اباي-اقپارات 3472