سەيسەنبى, 26 قاڭتار 2021

2013 اقپان

27 اقپان, 2013 ساعات 10:32

مەندەگى قوزعاۋشى كۇش – ساعىنىش...

اباي-اقپارات 2890

27 اقپان, 2013 ساعات 10:25

ۇلت ساپاسىنىڭ ءتورت دۇشپانى نە؟

اباي-اقپارات 1919

27 اقپان, 2013 ساعات 10:23

ونەر ادامدارىنىڭ ەلدەن كەتۋى سانگە اينالىپ بارا ما؟

اباي-اقپارات 2080

27 اقپان, 2013 ساعات 10:20

اڭشىلىق ارحايزمگە اينالىپ كەتكەن جوق پا؟

اباي-اقپارات 1886

27 اقپان, 2013 ساعات 10:19

اكىمدەر ەسەبىنىڭ قۇنى قانشا؟

اباي-اقپارات 2007