بەيسەنبى, 6 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2013 قاڭتار

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:27

«قىزمەتتەن بوساپ قالعاندار قىلپىلداپ ءجۇر»

اباي-اقپارات 1748

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:25

اقپاراتتى اۋدارۋمەن ءىس العا باسپايدى

اباي-اقپارات 1640

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:22

كومۋسىز قالعان كوسەم

اباي-اقپارات 3574

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:20

كوك ءتۇتىننىڭ شىرماۋىنداعى ۇرپاق

اباي-اقپارات 1964

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:17

ج ا ل ع ى ز ە م ي گ ر ا ن ت

اباي-اقپارات 2143

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:00

اۋىت مۇقيبەك. «قازاقستان-2050» ستراتەگياسى: ۇرەي مەن ءۇمىت

اباي-اقپارات 2333

25 قاڭتار, 2013 ساعات 08:36

ءامىرجان قوسانوۆ. ءوسۋ مەن ءوشۋ ولشەمى

اباي-اقپارات 1680

25 قاڭتار, 2013 ساعات 08:34

ءسوزدىڭ شىنى كەرەك: 5 مىڭ قىتاي قازاقستان ازاماتى

اباي-اقپارات 4071