دۇيسەنبى, 24 قاڭتار 2022

2013 قاڭتار

9 قاڭتار, 2013 ساعات 07:33

قازاق شەكاراشىلارىنىڭ يتشە تەپكىلەنگەنى راس پا؟

اباي-اقپارات 1919

9 قاڭتار, 2013 ساعات 07:26

مادەتبەك بالعابايۇلى. ارداق تۇنشىققان اۋا

اباي-اقپارات 2122

9 قاڭتار, 2013 ساعات 06:39

قالامگەر ازامات. كوكەك اكە

اباي-اقپارات 2427

8 قاڭتار, 2013 ساعات 09:11

2012 جىلعى مەملەكەتتىك ستيپەنديا يەگەرلەرى

اباي-اقپارات 2138

8 قاڭتار, 2013 ساعات 09:03

«جاس قازاق ءۇنى» بار «قازاق ءۇنى» گازەتىنە اينالدى

اباي-اقپارات 5203

8 قاڭتار, 2013 ساعات 08:46

تالاسبەك اسەمقۇلوۆ. وپەراتور جايلى اڭىز

اباي-اقپارات 2454

8 قاڭتار, 2013 ساعات 08:36

جۇمەكەن ناجىمەدەنوۆ. پارتيالىق پوەزيا

اباي-اقپارات 3096