سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021

2012 جەلتوقسان

19 جەلتوقسان, 2012 ساعات 10:54

ساعات ءجۇسىپ. كەك

اباي-اقپارات 1797

19 جەلتوقسان, 2012 ساعات 10:45

قاجىمۇقان عابدوللا. ەكسپو: بۇل - ماسقارا شىعىن عوي!

اباي-اقپارات 1912

19 جەلتوقسان, 2012 ساعات 09:51

جاڭاوزەن وقيعاسىندا قۇربان بولعاندارعا ەسكەرتكىش قويىلا ما؟

اباي-اقپارات 1802

19 جەلتوقسان, 2012 ساعات 09:15

ۇلداي يبايدۋللاەۆا. قالام ۇستاعاندار قايىر سۇرامايدى

اباي-اقپارات 2120

18 جەلتوقسان, 2012 ساعات 10:34

ايتاقىن بۇلعاقوۆ. ەلباسىنىڭ يەسى مە، كيەسى مە؟

اباي-اقپارات 2139

18 جەلتوقسان, 2012 ساعات 10:14

بەيسەن احمەتۇلى. تاۋەلسىزدىك كۇنىن وزگەرتۋ كەرەك!

اباي-اقپارات 1520