سارسەنبى, 8 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2012 جەلتوقسان

7 جەلتوقسان, 2012 ساعات 08:13

رەسەيگە بايقوڭىر نەگە قىزىق بولماي بارادى؟

اباي-اقپارات 1560

6 جەلتوقسان, 2012 ساعات 08:03

مۇنايدار بالمولدا. كوك تۋدىڭ جەلبىرەگەنى...

اباي-اقپارات 2115

6 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:57

جاراسباي سۇلەيمەنوۆ. جۇرەكتەگى جانار

اباي-اقپارات 2163

6 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:18

اڭسار دا اسقاردى قولدامادى...

اباي-اقپارات 1720

6 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:09

داۋلەت اساۋ. باتىر بابالارىمىز قالاي «موڭعول» اتانعان؟

اباي-اقپارات 3037

6 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:00

دۋمان رامازان. كوش ء(افسانا)

اباي-اقپارات 3608