سارسەنبى, 8 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2012 جەلتوقسان

8 جەلتوقسان, 2012 ساعات 12:42

تاريح بۇرىنعى باي مەن بۇگىنگى باي

اباي-اقپارات 4759

8 جەلتوقسان, 2012 ساعات 12:40

شوپەن

اباي-اقپارات 2108

8 جەلتوقسان, 2012 ساعات 12:37

الاپات اشتىقتان امان قالعان ۇرپاق ەكەنىمىزدى ۇمىتپايىق!

اباي-اقپارات 1654

8 جەلتوقسان, 2012 ساعات 12:33

«ۇرپاعىڭا مەدەت بەر، ۇلى بابام!» م.ماقاتاەۆ

اباي-اقپارات 2681

8 جەلتوقسان, 2012 ساعات 12:31

يمام ءيميدجى... قايتسەك قالىپتاسادى؟

اباي-اقپارات 1600

8 جەلتوقسان, 2012 ساعات 12:30

كوش قايتسە جاندانادى؟

اباي-اقپارات 1427