سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

2012 قاراشا

1 قاراشا, 2012 ساعات 09:13

اتىراۋدا پوليتسيا قىزمەتكەرى ماريحۋانا ساتقان

اباي-اقپارات 1754

1 قاراشا, 2012 ساعات 09:07

اقش-تا داۋىل قۇرباندارىنىڭ سانى 63-كە جەتتى

اباي-اقپارات 1704

1 قاراشا, 2012 ساعات 07:59

ءبادريسافا مۇحامەدسادىققىزىنا قويىلعان ءبىر بەلگى

اباي-اقپارات 2227

1 قاراشا, 2012 ساعات 07:16

داۋرەن قۋات. شالعايى كەڭ شاپان جامىلعان كەدەندىك وداق

اباي-اقپارات 1820

1 قاراشا, 2012 ساعات 07:06

رۇستەم ەسداۋلەتوۆ. «اتىمدى ادام قويعان سوڭ»

اباي-اقپارات 3526

1 قاراشا, 2012 ساعات 06:10

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءجۋرناليسىنىڭ ەتيكالىق كودەكسى

اباي-اقپارات 2405