جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2012 قاراشا

30 قاراشا, 2012 ساعات 08:23

وركەنيەتتى باسقا ارناعا بۇرعان ءبىر سۋرەت

اباي-اقپارات 1661

30 قاراشا, 2012 ساعات 08:19

ابىلقايىر مەن ابىلمامبەت

اباي-اقپارات 2631

30 قاراشا, 2012 ساعات 08:06

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 29.11.2012

اباي-اقپارات 1457

30 قاراشا, 2012 ساعات 08:05

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 28.11.2012

اباي-اقپارات 1554

30 قاراشا, 2012 ساعات 07:04

ايات جىرعالاڭ. بالانىڭ باعىن بايلاعان باعا

اباي-اقپارات 2824

30 قاراشا, 2012 ساعات 06:43

ءادىل بوتپانوۆ. مەنىڭ ميىم — ماڭگى ولەڭنىڭ مولاسى

اباي-اقپارات 3433