سەيسەنبى, 4 قازان 2022

2012 قازان

26 قازان, 2012 ساعات 11:19

قۇربان ايت: مەرەكە قارساڭىنداعى ماسقارا

اباي-اقپارات 2767

26 قازان, 2012 ساعات 11:04

دانيار قاليەۆ. «قورعاس» قۇجىراسى

اباي-اقپارات 2982

26 قازان, 2012 ساعات 09:01

ءشارىپحان قايسار. اقتاۋداعى سوت: «توي» مەن توپالاڭ

اباي-اقپارات 2841