دۇيسەنبى, 17 ماۋسىم 2024

2012 قازان

26 قازان, 2012 ساعات 11:19

قۇربان ايت: مەرەكە قارساڭىنداعى ماسقارا

اباي-اقپارات 3399

26 قازان, 2012 ساعات 11:04

دانيار قاليەۆ. «قورعاس» قۇجىراسى

اباي-اقپارات 3788

26 قازان, 2012 ساعات 09:01

ءشارىپحان قايسار. اقتاۋداعى سوت: «توي» مەن توپالاڭ

اباي-اقپارات 3542