سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 قازان

1 قازان, 2012 ساعات 14:39

ارىن ساتپاعان اقجۇرەك ەلىنىڭ ار-وجدانىنا اينالدى

اباي-اقپارات 1590

1 قازان, 2012 ساعات 14:37

شىمكەنت كۇلكى برەندىنە اينالا ما؟

اباي-اقپارات 1773

1 قازان, 2012 ساعات 14:34

قازاق كوشەسى نەگە قىسقا؟

اباي-اقپارات 1652

1 قازان, 2012 ساعات 14:33

«اسپانتاۋدان جاڭعىرىپ جەتكەن ولەڭ...»

اباي-اقپارات 1550

1 قازان, 2012 ساعات 14:30

قازاق قىزى، قىلىعىڭدى نەگە جوعالتتىڭ؟!

اباي-اقپارات 1826

1 قازان, 2012 ساعات 14:05

31 كانال. ينفورمبيۋرو 28.09.2012

اباي-اقپارات 1602