جەكسەنبى, 22 مامىر 2022

2012 قازان

1 قازان, 2012 ساعات 14:39

ارىن ساتپاعان اقجۇرەك ەلىنىڭ ار-وجدانىنا اينالدى

اباي-اقپارات 2165

1 قازان, 2012 ساعات 14:37

شىمكەنت كۇلكى برەندىنە اينالا ما؟

اباي-اقپارات 2595

1 قازان, 2012 ساعات 14:34

قازاق كوشەسى نەگە قىسقا؟

اباي-اقپارات 2229

1 قازان, 2012 ساعات 14:33

«اسپانتاۋدان جاڭعىرىپ جەتكەن ولەڭ...»

اباي-اقپارات 2208

1 قازان, 2012 ساعات 14:30

قازاق قىزى، قىلىعىڭدى نەگە جوعالتتىڭ؟!

اباي-اقپارات 2438

1 قازان, 2012 ساعات 14:05

31 كانال. ينفورمبيۋرو 28.09.2012

اباي-اقپارات 2148