سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 قازان

2 قازان, 2012 ساعات 06:43

شاردارانىڭ داڭقى ەندى كۇرىشپەن شىعادى!

اباي-اقپارات 1514

2 قازان, 2012 ساعات 06:40

بەردالى وسپان. رۋعا ءبولىنۋ كەرەك پە؟

اباي-اقپارات 7519

2 قازان, 2012 ساعات 06:28

ساكەن سىبانباي. «جاستىق شاعىمىزدىڭ كومانداسى»

اباي-اقپارات 1674

2 قازان, 2012 ساعات 06:19

ابۋباكىر سمايىلوۆ. قاڭعىعان وق

اباي-اقپارات 1871

2 قازان, 2012 ساعات 06:14

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1642

1 قازان, 2012 ساعات 14:48

«الاتاۋ، كەشىر، سەن ءبىزدى...»

اباي-اقپارات 1544