بەيسەنبى, 18 تامىز 2022

2012 قازان

12 قازان, 2012 ساعات 08:53

كادرلىق سينەرگيا

اباي-اقپارات 1549

12 قازان, 2012 ساعات 05:06

قىمبات سىلامبەكوۆ. تىندەي نازىك تانىم

اباي-اقپارات 2339

12 قازان, 2012 ساعات 04:57

قۋاندىق شاماحايۇلى. بوداندىقتىڭ بۋعاۋىنان بوسادىق پا؟

اباي-اقپارات 1607

12 قازان, 2012 ساعات 04:54

داۋرەن ساكەنۇلى. ۇستازدىڭ ابىرويى بولماسا...

اباي-اقپارات 2728

12 قازان, 2012 ساعات 04:49

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2287

11 قازان, 2012 ساعات 07:54

ءامىرجان قوسانوۆ: «بىزگە ۇجىمدىق مۇراگەر» كەرەك!»

اباي-اقپارات 1894