بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4893. قايتىس بولعاندار — 37

2012 قىركۇيەك

20 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:42

31 كانال. ينفورمبيۋرو 19.09.2012

اباي-اقپارات 1347

20 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:47

مىرزان كەنجەباي. "جامان ءۇيدى قوناعى بيلەيدى"

اباي-اقپارات 1756

20 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:37

كىمنىڭ كۇيەۋى ەڭ مىقتى؟!

اباي-اقپارات 1350

20 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:27

ىدىرىس تۇرلىعۇلوۆ. ەكولوگيا: زاڭداعى تەڭسىزدىك

اباي-اقپارات 1649

20 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:03

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1463