بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4768. قايتىس بولعاندار — 37

2012 قىركۇيەك

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:03

31 كانال. ينفورمبيۋرو 13.09.2012

اباي-اقپارات 1281

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:45

قازاق ءتىلىن قولدايسىز با؟

اباي-اقپارات 1167

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:38

ۇگىت-ناسيحات كەرۋەنى: «تاۋەلسىزدىك – ەل تىرەگى»

اباي-اقپارات 1676

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:30

زەرتتەۋ: ۇكىمەتتىڭ اقپاراتتىق اشىقتىعى

اباي-اقپارات 1380

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:08

امانجان رىسقالي كەتىپ، تالعات ەرعاليەۆ كەلدى

اباي-اقپارات 1268

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:55

مۇحان يساحان. تاقۋا بيلەۋشى

اباي-اقپارات 1873

18 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:16

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1269

17 قىركۇيەك, 2012 ساعات 18:16

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: مۇحتار شاحانوۆ (باسى)

اباي-اقپارات 2106