سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

2012 تامىز

21 تامىز, 2012 ساعات 11:43

الاشوردانىڭ سوڭعى تۇياعى

اباي-اقپارات 1382

21 تامىز, 2012 ساعات 11:42

جالادان جانىپ كەتكەن

اباي-اقپارات 1370

21 تامىز, 2012 ساعات 11:39

كۇزگى قىمباتشىلىق نەمەسە باعا نەگە باس بەرمەيدى؟

اباي-اقپارات 1424

21 تامىز, 2012 ساعات 11:35

تاسادا قالعان تاريح

اباي-اقپارات 1745

21 تامىز, 2012 ساعات 10:04

ءامىرجان قوسانوۆ. ءومىر...پيادا!

اباي-اقپارات 1251

21 تامىز, 2012 ساعات 09:55

اسەل نازارالى. اقىن. شەنەۋنىك. وقىرمان

اباي-اقپارات 1741