جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 63. قايتىس بولعاندار — 9

2012 شىلدە

2 شىلدە, 2012 ساعات 08:41

قۇجاتتار سويلەيدى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2314

2 شىلدە, 2012 ساعات 07:29

بولات اباعان. مىڭشۇڭقىر

اباي-اقپارات 2079

2 شىلدە, 2012 ساعات 06:54

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1765