جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5220. قايتىس بولعاندار — 38

2012 شىلدە

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:55

پلەنۋمعا باردىڭىز با نەمەسە توراعالىققا كىم لايىق؟

اباي-اقپارات 1780

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:52

كۇرەسكەر اقىننىڭ قايراقتاي فورمۋلاسى

اباي-اقپارات 2112

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:50

وقۋشى تاعدىرى كىمنىڭ قولىندا؟

اباي-اقپارات 1837

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:48

كوكشەدە كول تارتىلىپ بارادى

اباي-اقپارات 1858

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:46

گولوششەكين – ديكتاتور

اباي-اقپارات 3945

2 شىلدە, 2012 ساعات 09:44

اشارشىلىق جىلى تۋعاندار ەلەۋسىز قالماسا...

اباي-اقپارات 1853