سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4669. قايتىس بولعاندار — 37

2012 شىلدە

5 شىلدە, 2012 ساعات 08:17

ەلباسى اتىنداعى ءدۇبىرلى دودا

اباي-اقپارات 1624

5 شىلدە, 2012 ساعات 08:12

Cابىر قاسىموۆ. تاۋەلسىزدىك پەن تاۋەكەلشiلدىك

اباي-اقپارات 1349

5 شىلدە, 2012 ساعات 08:08

ءامىرجان قوسانوۆ. ءبىرتۇتاس كوماندا

اباي-اقپارات 1274

3 شىلدە, 2012 ساعات 06:03

سۇلىكتەي جابىسىپ سۇيىسۋدەن جارىس وتەدى

اباي-اقپارات 1631