جەكسەنبى, 5 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2012 شىلدە

6 شىلدە, 2012 ساعات 08:53

مۇحان يساحان. بەرەكەگە تولى باراعات كەشى

اباي-اقپارات 1455

6 شىلدە, 2012 ساعات 08:34

جانسايا سىدىقباي. ء"ومىر دەگەن - كەدىر-بۇدىر ءبىر كوشە"

اباي-اقپارات 2354

6 شىلدە, 2012 ساعات 07:39

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: «جىگىتتەر» كۆارتەتى

اباي-اقپارات 1553

5 شىلدە, 2012 ساعات 08:31

ەرمۇرات باپي. التىنشى وقتان ابايلا

اباي-اقپارات 1442

5 شىلدە, 2012 ساعات 08:22

زىكىريا جانداربەك. وتىراردىڭ قاراحاندىق بيلەۋشىلەرى

اباي-اقپارات 2024