جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 58253. جازىلعاندار — 33814. قايتىس بولعاندار — 264

2012 شىلدە

9 شىلدە, 2012 ساعات 13:32

قمدب: ارسىزدىق پەن ازعىندىققا اپارار امال

اباي-اقپارات 1690

9 شىلدە, 2012 ساعات 12:55

ءمىرزادىلدا ءابدىراحمان. مەزگىلسىز اققان جۇلدىز...

اباي-اقپارات 2366

9 شىلدە, 2012 ساعات 09:29

ارحات اۋىلىندا اتقارىلعان يگىلىكتى ءىس

اباي-اقپارات 2057

6 شىلدە, 2012 ساعات 09:23

مۇحان يساحان. قازاق مەملەكەتىنىڭ استانالارى

اباي-اقپارات 3299