سەيسەنبى, 22 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107374. جازىلعاندار — 102064. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 شىلدە

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:49

ومىرزاق اقجىگىت. دالا مەن قالا: بۇگىنگى بەينە

اباي-اقپارات 2991

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:39

بەكەت قاراشين. «اسىعىڭىز الشى ءتۇسسىن!»

اباي-اقپارات 4368

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:21

قاجىعۇمار شابدانۇلى. ۋىستاعى شۋ

اباي-اقپارات 2900

31 شىلدە, 2012 ساعات 03:10

ەلباسى جۇمىس ساپارىمەن ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا بولدى

اباي-اقپارات 2730

30 شىلدە, 2012 ساعات 12:30

اقكەنتتەگى اتىس

اباي-اقپارات 2663

30 شىلدە, 2012 ساعات 10:26

لوندون 2012: قازاقتىڭ قورجىنىندا قوس التىن!

اباي-اقپارات 2679

30 شىلدە, 2012 ساعات 09:26

تامۇق بار بولسا، ول - وسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3463