جەكسەنبى, 28 اقپان 2021

2012 مامىر

3 مامىر, 2012 ساعات 07:18

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1693

2 مامىر, 2012 ساعات 11:58

قاي قازاق «مەن – قازاقپىن» دەپ ايتپادى دەيسىز

اباي-اقپارات 15190

2 مامىر, 2012 ساعات 11:53

بۇركىت نۇراسىل. قازاق قالاي بوسقىن اتاندى؟

اباي-اقپارات 1973

2 مامىر, 2012 ساعات 11:51

بوكسشى بايىسا...

اباي-اقپارات 1856

2 مامىر, 2012 ساعات 11:47

«قاسIرەت كەرەگەسI»

اباي-اقپارات 1481