سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 مامىر

3 مامىر, 2012 ساعات 09:54

بۇگىن - كۇن مەرەكەسى

اباي-اقپارات 1450

3 مامىر, 2012 ساعات 09:42

التايدىڭ جەتى كەرەمەتى

اباي-اقپارات 2009

3 مامىر, 2012 ساعات 08:58

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 02.05.2012

اباي-اقپارات 1396

3 مامىر, 2012 ساعات 08:50

ونوماستيكا: زاڭ جوباسى

اباي-اقپارات 3078

3 مامىر, 2012 ساعات 08:07

جەتى اتاڭدى بىلەسىڭ بە؟

اباي-اقپارات 14538

3 مامىر, 2012 ساعات 07:56

ءامىرجان قوسانوۆ. دەموكرات دوسپانوۆتىڭ دوگمالارى

اباي-اقپارات 1912

3 مامىر, 2012 ساعات 07:43

مۇنايدار بالمولدا. قازاقتىڭ «قاناتتى قىزى»

اباي-اقپارات 2972

3 مامىر, 2012 ساعات 07:28

ءامىرحان بالقىبەك. كەسە تۇبىندە توڭكەرىلگەن فۋدزياما

اباي-اقپارات 1588