سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 مامىر

4 مامىر, 2012 ساعات 10:24

«جاۋجۇرەك مىڭ بالا» – ازاتتىقتىڭ ايناسى

اباي-اقپارات 7103

4 مامىر, 2012 ساعات 10:23

اقىن المات استانادا كەش وتكىزدى

اباي-اقپارات 1638

4 مامىر, 2012 ساعات 10:08

ۇرانداپ كىرەتىن اجەتحانا

اباي-اقپارات 1694