سەيسەنبى, 17 مامىر 2022

2012 مامىر

7 مامىر, 2012 ساعات 06:58

اردابەك سولداتباي. ماعىناسىز مەرەكەلەرىڭىزبەن!

اباي-اقپارات 2287

7 مامىر, 2012 ساعات 06:51

نۇرعالي ءجۇسىپباي. ءۇزىلۋ

اباي-اقپارات 1736

7 مامىر, 2012 ساعات 06:39

ا.سترۋگاتسكي. اكۋتاگاۆانىڭ ءۇش جاڭالىعى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2633

7 مامىر, 2012 ساعات 06:25

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1878

4 مامىر, 2012 ساعات 13:41

كەنجەبەك قۇدىسۇلى. دامۋ فيلوسوفياسى

اباي-اقپارات 3524

4 مامىر, 2012 ساعات 13:27

شىعىستا «دوستىق» ستەلاسى اشىلدى

اباي-اقپارات 2189