سەنبى, 28 قاڭتار 2023

2012 مامىر

7 مامىر, 2012 ساعات 10:35

قازاقستانداعى ۇيعىرلاردىڭ كوكسەگەنi نە؟

اباي-اقپارات 3138

7 مامىر, 2012 ساعات 10:33

جاۋىنگەرلەرگە جورىق جىرلارىن نەگە وقىتپايمىز؟

اباي-اقپارات 2332

7 مامىر, 2012 ساعات 10:31

قالدىڭ با، كرەمل، وسىلاي؟!

اباي-اقپارات 2040

7 مامىر, 2012 ساعات 10:24

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 04.05.2012

اباي-اقپارات 2179

7 مامىر, 2012 ساعات 09:36

زاكي احمەتوۆ. جاڭا يدەيالار جارشىسى

اباي-اقپارات 6861

7 مامىر, 2012 ساعات 09:27

شاكارىم قۇدايبەردىۇلى. شىڭعىس حان شەجىرەسى

اباي-اقپارات 11439

7 مامىر, 2012 ساعات 09:15

باتىر بايانعا – جۇماحان ابدىقادىروۆقا جاردەم جەتتى

اباي-اقپارات 3381

7 مامىر, 2012 ساعات 07:56

داۋرەن قۋات. «جاۋجۇرەك مىڭ بالا»

اباي-اقپارات 7069