جەكسەنبى, 4 ماۋسىم 2023

2012 مامىر

25 مامىر, 2012 ساعات 11:49

اشارشىلىق – ازالى جىلداردىڭ اتاسى

اباي-اقپارات 28216

25 مامىر, 2012 ساعات 09:37

تۇرسىن جۇرتباي: «اسسامبلەيانى تاراتۋ كەرەك»

اباي-اقپارات 2784

25 مامىر, 2012 ساعات 08:53

جاڭاۋىلدا اۋىزسۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2225

25 مامىر, 2012 ساعات 08:06

سىرىم دات. ءۇش قازاقتىڭ ورالۋىنا كىم قارسى؟

اباي-اقپارات 2025

25 مامىر, 2012 ساعات 07:18

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2279