بەيسەنبى, 23 ناۋرىز 2023

2012 مامىر

25 مامىر, 2012 ساعات 12:12

قازاقستان كوشى-قون ساياساتىن پىسىقتادى

اباي-اقپارات 2223

25 مامىر, 2012 ساعات 12:10

پاۆلودار وبلىسى نۇرارقا وبلىسى بولا ما؟

اباي-اقپارات 2434

25 مامىر, 2012 ساعات 12:07

ءاسانالى ءاشىموۆ: ساحنادان كەتكەن جوقپىن

اباي-اقپارات 3029

25 مامىر, 2012 ساعات 12:02

قانات نەگە قاپالى؟

اباي-اقپارات 2439

25 مامىر, 2012 ساعات 11:59

بىلتىر بەرىلگەن عيمارات بيىل قۇلاعالى تۇر

اباي-اقپارات 2352

25 مامىر, 2012 ساعات 11:51

قيقۋى كوپ قوعامدىق تەلەارنا

اباي-اقپارات 2806