سارسەنبى, 18 مامىر 2022

2012 مامىر

25 مامىر, 2012 ساعات 12:12

قازاقستان كوشى-قون ساياساتىن پىسىقتادى

اباي-اقپارات 1979

25 مامىر, 2012 ساعات 12:10

پاۆلودار وبلىسى نۇرارقا وبلىسى بولا ما؟

اباي-اقپارات 2166

25 مامىر, 2012 ساعات 12:07

ءاسانالى ءاشىموۆ: ساحنادان كەتكەن جوقپىن

اباي-اقپارات 2614

25 مامىر, 2012 ساعات 12:02

قانات نەگە قاپالى؟

اباي-اقپارات 1993

25 مامىر, 2012 ساعات 11:59

بىلتىر بەرىلگەن عيمارات بيىل قۇلاعالى تۇر

اباي-اقپارات 2087

25 مامىر, 2012 ساعات 11:51

قيقۋى كوپ قوعامدىق تەلەارنا

اباي-اقپارات 2526