بەيسەنبى, 30 ناۋرىز 2023

2012 مامىر

28 مامىر, 2012 ساعات 07:01

مۇحتار ماعاۋين. عالامات اپات شىندىعى

اباي-اقپارات 5714

28 مامىر, 2012 ساعات 06:44

نەپالداعى سىرى اشىلماعان ءتىل وشۋگە جاقىن

اباي-اقپارات 2562

28 مامىر, 2012 ساعات 05:48

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2698

25 مامىر, 2012 ساعات 12:16

ماجىلىسمەن مۇحتار تىنىكەەۆ: «نادوەلو ۋجە...»

اباي-اقپارات 2280

25 مامىر, 2012 ساعات 12:13

26 جاستاعى باتىر انا باسپانالى بولسام دەپ ارماندايدى

اباي-اقپارات 2782