سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 مامىر

28 مامىر, 2012 ساعات 07:01

مۇحتار ماعاۋين. عالامات اپات شىندىعى

اباي-اقپارات 4025

28 مامىر, 2012 ساعات 06:44

نەپالداعى سىرى اشىلماعان ءتىل وشۋگە جاقىن

اباي-اقپارات 1379

28 مامىر, 2012 ساعات 05:48

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1568

25 مامىر, 2012 ساعات 12:16

ماجىلىسمەن مۇحتار تىنىكەەۆ: «نادوەلو ۋجە...»

اباي-اقپارات 1435

25 مامىر, 2012 ساعات 12:13

26 جاستاعى باتىر انا باسپانالى بولسام دەپ ارماندايدى

اباي-اقپارات 1607