دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

2011 جەلتوقسان

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 06:38

2011. ساياسي وقيعالار

اباي-اقپارات 1760

30 جەلتوقسان, 2011 ساعات 19:24

مۇحان يساحان. جاڭاوزەن ءدۇمپۋى: داقپىرت پەن اقيقات

اباي-اقپارات 1542

30 جەلتوقسان, 2011 ساعات 07:57

جاڭاوزەن وقيعاسى: جاڭا ۆيدەو

اباي-اقپارات 2474

30 جەلتوقسان, 2011 ساعات 07:07

داۋرەن قۋات. جاڭا جىل – جاڭا وزەن

اباي-اقپارات 1744

30 جەلتوقسان, 2011 ساعات 06:30

بىزگە قانداي قازاقستان كەرەك؟

اباي-اقپارات 1659