جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 448. جازىلعاندار — 28. قايتىس بولعاندار — 3

2011 جەلتوقسان

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 17:50

2011. الەم

اباي-اقپارات 2215

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 17:40

2011. جىلدىڭ قاندى قىلمىسى

اباي-اقپارات 2364

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 17:17

مۇحتار شاحانوۆ. جاڭاوزەن وقيعاسى حاقىندا

اباي-اقپارات 3322

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 07:48

2011. جاڭاوزەن

اباي-اقپارات 2371

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 07:38

2011. قوعام جانە ءدىن

اباي-اقپارات 2625

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 07:29

2011. مادەنيەت

اباي-اقپارات 2401

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 07:17

2011. ازاماتتىق قوعام

اباي-اقپارات 2370

31 جەلتوقسان, 2011 ساعات 06:59

2011. ۇلتتىق قوزعالىس

اباي-اقپارات 3074