سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 662. جازىلعاندار — 46. قايتىس بولعاندار — 6

2011 قاراشا

1 قاراشا, 2011 ساعات 06:25

سايتتاعى سوراقىلىق

اباي-اقپارات 1591

1 قاراشا, 2011 ساعات 05:21

قاسىرەتىمەن قاستەرلى قايران اقىن...

اباي-اقپارات 2309

1 قاراشا, 2011 ساعات 05:04

قونىسباي ءابىل: «تورعاي – ۇلتتىڭ ۇياسى»

اباي-اقپارات 3678