جەكسەنبى, 29 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2011 قاراشا

1 قاراشا, 2011 ساعات 07:21

ينوزەمتسەۆ: حوروشەە وبرازوۆانيە ۆ روسسي — ميف

اباي-اقپارات 1635

1 قاراشا, 2011 ساعات 07:18

كورپوراتسيا «روسسيا». پۋتين س درۋزيامي پودەليلي سترانۋ

اباي-اقپارات 1736

1 قاراشا, 2011 ساعات 07:11

قازاقستاندا قازان ايىنداعى داعدارىس 0,2% قۇراعان

اباي-اقپارات 1482