سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2011 قاراشا

1 قاراشا, 2011 ساعات 14:00

جارقىرايدى تەمىرتاۋدىڭ وتتارى

اباي-اقپارات 2264

1 قاراشا, 2011 ساعات 07:44

دوساي كەنجەتاي. «مەنىڭ ءپىرىم – ياساۋي»

اباي-اقپارات 3153

1 قاراشا, 2011 ساعات 07:23

ەريك اۋباكيروۆ. ي ەتو ۆسە و نەم

اباي-اقپارات 2152