سەيسەنبى, 22 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107374. جازىلعاندار — 102064. قايتىس بولعاندار — 1699

2011 قازان

26 قازان, 2011 ساعات 05:40

مالگاجدار تاۋباەۆ. ماسيموۆ - كرەاتۋرا موسكۆى

اباي-اقپارات 1932

26 قازان, 2011 ساعات 05:32

يز كنيازەي – ۆ گريازي

اباي-اقپارات 1810