سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2011 قازان

31 قازان, 2011 ساعات 04:39

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ايدوس سارىم (باسى)

اباي-اقپارات 1762

29 قازان, 2011 ساعات 12:56

تاريف ساياساتى – وزەكتى ماسەلە

اباي-اقپارات 1902

29 قازان, 2011 ساعات 12:50

ويى – تەرەڭ، جىگەرى – ەرەن

اباي-اقپارات 1992

29 قازان, 2011 ساعات 12:38

تارلان

اباي-اقپارات 1884

29 قازان, 2011 ساعات 12:33

ازاماتىمەن اجارلى اۋىل

اباي-اقپارات 1967

29 قازان, 2011 ساعات 12:29

ليدەر

اباي-اقپارات 2482