جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264

2011 تامىز

26 تامىز, 2011 ساعات 05:26

لي ميون باك استانانىڭ قۇرمەتتى ازاماتى اتاندى

اباي-اقپارات 1598

26 تامىز, 2011 ساعات 05:23

الماتى وبلىسىندا 12 جىل بۇرىن جاسالعان قىلمىس اشىلدى

اباي-اقپارات 1523