بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

2011 تامىز

26 تامىز, 2011 ساعات 11:34

ابزال توقانوۆ. جارىمجان ەلتاڭبا

اباي-اقپارات 1635

26 تامىز, 2011 ساعات 10:48

اقەدىل تويشانۇلى. جاراپازان

اباي-اقپارات 13668

26 تامىز, 2011 ساعات 07:59

شارا قۇربانوۆا. قازاق ۇلتشىلدارى، قايدا باراسىڭ؟

اباي-اقپارات 1625

26 تامىز, 2011 ساعات 06:24

زاۋر گاسانوۆ. «تورە سكيفتەر»

اباي-اقپارات 1823